Rekisteriseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 ยง) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 19.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: eSportwise Oy (myöhemmin "palveluntarjoaja")
Osoite: Porarinkatu 7 D 42, Postiosoite: 02650 ESPOO

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Teemu Pasanen
Sähköposti: info@esportwise.com
Puhelin: +358 40 830 1166

3. Rekisterin nimi

eLogger.net käyttäjärekisteri.

4. Rekisteröityjen ryhmä

eLogger.net (myöhemmin "eLogger") harjoituspäiväkirjan käyttäjärekisteri. Henkilörekisteri: eLogger harjoituspäiväkirjan urheilija- tai valmentajakäyttäjät ("käyttäjät"). Ohjelmiston palveluntarjoajalla on pääsy kaikkiin käyttäjien tietoihin. Lisäksi lajiliitoilla on pääsy kyseisen liiton alla olevien lajien käyttäjien perustietoihin, mutta ei yksittäisen käyttäjän harjoitus-, testi- eikä kilpailutietohin. Lajiliitolla on pääsy sen alaisuudessa toimivien lajien urheilijoiden harjoittelusta koostettuihin anonyymeihin keskiarvoyhteenvetoihin seurantaa ja tutkmimuksia varten. Olympiakomitealla ja KIHU:lla on pääsy kaikkien sen alaisuudessa toimivien lajiliittojen ja seurojen urheilijoiden harjoittelusta koostettuihin anonyymeihin keskiarvoyhteenvetoihin tutkimuksia varten.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilöjäseneen liitettävien tietojen käyttötarkoituksena on vain eLogger harjoituspäiväkirjan käyttäminen sekä tiedottaminen siihen liittyen. Kerättyjä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

6. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:
rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, käyttäjätunnus*, salasana*, syntymäaika;
rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero, osoitetiedot;
urheiluseuraa/lajiliittoa/maajoukkuetta koskevat tiedot: seura, lajiliitto, maajoukkueryhmä, laji*, lajiliiton lisenssinumero* palvelun laskutusta varten;
asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista;
Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

Edellämainittujen henkilötietojen lisäksi käsittelemme talletamme (urheilijoiden ja valmentajien) itsensä palveluun syöttämiä harjoittelutietoja. Toteutuneet harjoitukset ja harjoitussuunnitelmat harjoituspäiväkirjassa. Kilpailutoimintaan liittyviä tietoja (kilpailutuloksia tms.) Käyttäjän itse tallentamat tiedot omista testituloksistaan. Henkilön mahdolliset muut, itse tallentamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin. Asiakkuus määritellään alkavaksi käyttäjän (urheilija tai valmentaja) sekä palveluntarjoajan välillä, kun käyttäjä luo palveluun profiilin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palveluntarjoaja voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa seuraavasti:
Rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella: Käyttäjän lajiliitolle, valmentajille tai käyttäjän seuralle sekä valtuutetuille kolmansille osapuolille siinä määrin, kuin ne osallistuvat tässä rekisteriselosteessa mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Palveluntarjoaja velvoittaa mainitut tahot pitämään kaikki niille luovutetut henkilötiedot salassa ja turvaamaan henkilötietosi riittävällä tavalla; ja pakottavaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen nojalla.

9. Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n / ETA:n ulkopuolelle. Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä käytännöllisistä syistä johtuen tietoja saatetaan säilyttää palveluntarjoajan käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla ja nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja palveluntarjoajan lukuun.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat valvotuissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

11. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajaan rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.

12. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

eSportwise Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.